Serdecznie witamy na stronach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach!

 

TBS sp. z o.o. w Bartoszycach powstało 27 czerwca 2000r. jako spółka zawiązana przez Gminę Miejską Bartoszyce i to ona jest właścicielem 100% udziałów.

Organy Spółki:

 1. Zgromadzenie Wspólników - reprezentowane przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.
 2. Rada Nadzorcza
 • Przewodniczący RN Zbigniew Ciechomski,
 • Wiceprzewodniczący RN Dorota Wróbel,
 • Sekretarz RN Radosław Abucewicz.

     3.  Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu - Panieczko Zbigniew.

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

        

Warunki jakie muszą spełniać najemcy, aby wynająć mieszkanie z TBS

 Aby zostać najemcą mieszkania w TBS należy:

                                             

 • spełniać warunki ustawowe,
 • złożyć wniosek w biurze spółki,                    
 • zostać zakwalifikowanym przez Komisje Mieszkaniową przy TBS,   
 • wpłacić partycypację,  kaucję i podpisać umowę najmu.                              

Warunki zawarte w ustawie o  niektórych formach popierania  budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995r.  stawiają najemcom mieszkań w TBS dwa wymagania :  

          

 • po pierwsze osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania  w tym samym mieście.                                     

      Przez tytuł prawny jest rozumiane prawo własności do lokalu (domu), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa  najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TBS. Osoby, które posiadają tytuł prawny  do mieszkania w innej miejscowości mogą być najemcami mieszkania w TBS  tylko wtedy,  gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu TBS.   

      Warunek nie posiadania tytułu do innego lokalu musi być spełniony w chwili podpisywania  z TBS umowy najmu a nie w chwili składania wniosku. Obowiązuje on przez cały czas  trwania stosunku najmu do lokalu mieszkalnego w TBS. Jeśli najemca mieszkania  w TBS wejdzie  w posiadanie takiego prawa już w czasie trwania stosunku najmu (np. w  wyniku spadkobrania , darowizny a nawet kupna innego lokalu), powinien o tym powiadomić Zarząd Towarzystwa, który wyznaczy termin na uregulowanie sytuacji tak, aby nie naruszała postanowień ustawy (tzn. najemca ma do wyboru: albo rozwiązać umowę z TBS, albo zbyć nowo nabyte prawo do innego lokalu).        

                                                                                                     

 • po drugie, suma przeciętnych, miesięcznych dochodów, uzyskiwanych przez osoby wspólnie wynajmujące lokal mieszkalny w TBS (czyli członków tzw. gospodarstwa domowego),  nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum. Określając te limity ustawa odsyła do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

      I tak miesięczny dochód brutto kandydatów na najemców mieszkania w TBS nie może przekraczać 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie nie więcej niż :  

o 20 % w 1-osobowym gospodarstwie domowym ,                              

o 80 % w 2-osobowym gospodarstwie domowym ,                           

o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

      Dokumentem stwierdzającym wysokość dochodów wnioskodawców i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania jest Deklaracja o wysokości dochodów wg wzoru TBS sp. z o.o. w Bartoszycach sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. ( Dz.U.nr 156 poz.1817 z poźn. zm.)

                                                                      

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nic nie mówi o mini-malnych dochodach, ale Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela kredytów dla TBS, zaleca by TBS-y ustalały także dolne limity dochodów w gospodarstwie domowym (np. w wysokości 50 % kwoty maksimum ustawowego), aby zwrócić  uwagę przyszłych najemców na wyższe niż w lokalach komunalnych opłaty czynszowe. Nie podchodzimy do tego rygorystycznie, kładziemy jednak nacisk na to, aby przyszli najemcy sami ocenili realistycznie swoje możliwości finansowe, biorąc pod uwagę wysokość kosztów związanych z wynajmowaniem mieszkania w TBS.

Tryb Postepowania

1. Złożenie wniosku w biurze TBS :

      W celu wynajęcia mieszkania w TBS  należy  złożyć w siedzibie Towarzystwa  tzw. „Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej najmu lokalu mieszkalnego/partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego”.  

       Jest to formularz przygotowany przez TBS sp. z o.o.  i tylko na nim należy składać wnioski ! 

     We wniosku tym, składający go zobowiązuje się,  w przypadku przydziału mieszkania, do zawarcia umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą oraz stwierdza , że zapoznał się z przepisami prawa w oparciu o które działa  TBS sp. z o.o..  

      Po zebraniu odpowiedniej ilości wniosków i uzyskaniu Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego (zobowiązanie banku, że udzieli kredytu), TBS ogłasza  przetarg na budowę budynku mieszkalnego. Po rozstrzygnięciu przetargu TBS sp. z o.o. zna już koszty budowy i może ustalić kwotę partycypacji ( max.25% kosztów budowy).

       Osoby, które złożyły wnioski  proszone są o potwierdzenie ich aktualności  a tym samym podtrzymania swoich zobowiązań z tym związanych .                   

2. Kwalifikacja przez Komisje Mieszkaniową przy TBS:                               

      Wszystkie złożone i aktualne wnioski są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową.  Komisja stosując kryteria zawarte w  Regulaminie Kwalifikacji Wniosków oraz zasady najmu mieszkań w zasobach TBS sp. z o.o. w Bartoszycach przydziela lokale mieszkalne. Osoby, którym przydzielono mieszkania są o tym pisemnie informowane i proszone o stawienie się w biurze TBS sp. z o.o. celem dostarczenia aktualnych zaświadczeń i podpisania „UMOWY PARTYCYPACJI”.

3. Podpisanie umowy partycypacyjnej i wpłacenie partycypacji :   

      Po  zakwalifikowaniu  wniosku przez  Komisję Mieszkaniową,  TBS sp. z o.o.  zawiera  „UMOWĘ PARTYCYPACJI”, która określa zasady i warunki partycypowania w kosztach budowy mieszkania na wynajem przez Partycypanta.

      Partycypacja (max. 25 % kosztów budowy lokalu) jest jednorazową wpłatą wnoszoną przez najemcę na konto bankowe TBS Sp. z o.o. w Bartoszycach.

      W przypadku zakończenia umowy najmu i opróżnienia lokalu, kwota partycypacji, którą wniósł najemca podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.

      W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu.

4. Kaucja i podpisanie umowy najmu :

      Po wybudowaniu budynku mieszkalnego i uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie TBS sp. z o.o. podpisuje z przyszłymi najemcami umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wcześniej jednak (po uzyskaniu stosownej informacji ze strony TBS sp. z o.o.) przyszły najemca zobowiązany jest do wniesienie najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu,  kaucji w wysokości  max. 12-krotności miesięcznego  czynszu za wynajmowane mieszkanie. Kaucja jest pobierana w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń TBS względem najemcy (nieopłacony czynsz, dewastacja lokalu, ....) i nie stanowi kapitału TBS. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu kaucja, po ewentualnych potrąceniach jest  zwracana. 

       Przy stawce  czynszu np.  8,50zł/m² i pow. mieszkania 33m²  max. kaucja za mieszkanie wynosi :

       Kaucja = (8,50zł/m² x 33m²) x 12 = 3.336,00zł.

Koszty wynajmu

1. Czynsz :

      Jak wynika z postanowień ustawy, najemcami mieszkań w TBS mogą być osoby o średnich dochodach. Czynsz nie może więc być nadmiernie wygórowany. Art. 28, pkt. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, wyznacza maksymalną  stawkę czynszu na  4 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Czynsz ten musi być jednocześnie czynszem „ekonomicznie uzasadnionym”, tzn. pokrywać koszty administrowania  i eksploatacji budynku, spłaty kredytu w BGK oraz tworzenia funduszu remontowego. Stawki czynszu za lokale będące własnością TBS uchwala Zgromadzenie Wspólników Spółki.

      Np. maksymalny czynsz miesięczny, przy wskaźniku odtworzeniowym 

     3.520zł/m² za mieszkanie o pow.  33m² wynosi :

      - 4% z wartości odtworz. lokalu  = 4% z (3.520zł/m²  x 33m²) = 4.646,40zł. = czynsz roczny,

      - czynsz miesięczny = 4.646,40 : 12 m-cy = 387,20zł,

      - czyli czynsz  za 1m² = 387,20zł : 33m² = 11,73zł/m².                      

      

       Stawki czynszu w TBS sp. z o.o. w Bartoszycach są niższe od max. dopuszczalnych.

       Większość z wpłacanych czynszów (60% ÷ 70%) TBS sp. z o.o. przeznacza na spłatę kredytów   

       zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań.

2. Koszty eksploatacji :  

      Oprócz czynszu najemcy są zobowiązani uiszczać opłaty eksploatacyjne tzn. za prąd,  gaz, wodę, wywóz nieczystości itp. Wysokość tych opłat będzie obliczana na podstawie odczytu wskazań liczników, w które jest wyposażone każde mieszkanie. Czyli koszty te zależą od preferencji np. od ilości zużytej wody czy zużytego gazu (bo instalacja grzewcza działa w oparciu o zainstalowany w mieszkaniu piecyk gazowy). Opłaty za gaz,  prąd, wodę i ścieki dot. mieszkań pobierane  są bezpośrednio przez dostawców tych mediów (gazownię , ENERGE, COWIK). Natomiast opłaty za wywóz nieczystości oraz za prąd i wodę związane z eksploatacją tzw. części wspólnych (np. klatki schodowe, piwnice) pobierane są przez TBS wraz z czynszem w formie zaliczek na poczet opłat . Rozliczenie zaliczek następuje okresowo, po odczytach stanów liczników.

      Ponadto do najemców należy bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń, w które jest wyposażone mieszkanie ( piecyk gazowy, kuchenka, …. ).

    

                                                                                        

                                                              Sporządził :

                                                                        Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

Zbigniewa Ciechomskiego

Joomla templates by a4joomla