Informacja o wyborze oferty NR 1/2021 

Ze względu na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy (oferty).

 

 

 

Bartoszyce 10.06.2021r.

                                                                                                                                    

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2021

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 130 000 złotych netto” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach  zwracamy się z Zapytaniem Ofertowym o przedstawienie  ceny ryczałtowej na :

Termomodernizację ściany szczytowej parterowej dobudówki  budynku biurowego  przy ul. Bema 40 w Bartoszycach”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  NIP: 743-17-34-118,  REGON: 510997470 z siedzibą 11-200 Bartoszyce  ul. Bema  40/108,

    

 1. Przedmiot zamówienia i sposób jego realizacji:
 1. Wykonanie termomodernizacji jednej ściany szczytowej dobudówki parterowej budynku biurowego

    przy ul. Bema 40 w Bartoszycach (od strony stacji kontroli pojazdów „BARTKO”) polegającej na:

1) doprowadzeniu przewodów pionowych odgromowych, naprężanych na ścianie oraz  rur spustowych

     odprowadzających wodę z rynny dachowej do stanu zgodnego z wymogami prawa dotyczącymi instalacji

     odgromowych i deszczowych,

2) izolacji ściany fundamentowej (ok. 23 m² = 1,5 gł. x 15 m dł.), tzn.

    -  skucie betonowej opaski ściany przy gruncie (bez konieczności ponownego jej wylewania),

    -  odkopanie  jej do poziomu ław fundam., oczyszczenie,  naprawienie ubytków tynku,  wykonanie

       właściwej hydroizolacji  i wykonanie właściwej izolacji termicznej styropianem frezowanym

       ekstrudowanym, wodoodpornym  gr. 10 cm  wraz z niezbędną obróbką (wyprawa itp.) i  ponowne

       obsypanie gruntem,

3) termomodernizacji (izolacji) części nadziemnej ściany (ok. 70 m² = 4,7 m wys.  x 15 m) styropianem

    frezowanym grafitowym gr. min. 15 cm z zakładem  min. 50 cm na stykające się z nimi  ściany boczne,

4) wykonaniu na całości ściany wyprawy zewnętrznej tynku mineralnego o gr. ziarna 2 mm,

5) dwukrotnym malowaniu farbami elewacyjnym nr 4894;  nr 4848  i  nr 4853 z palety barw firmy Tikkurila

     lub im podobnych,     

6) uprzątnięciu terenu wokół budynku po zakończonych pracach. 

 1. Prace mają być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zastosowaniem wyrobów

    dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Nad całością prac będzie czuwać wyznaczony przez

    Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

 1. Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu

     zamówienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz posiadać niezbędną

     wiedzę  i doświadczenie a także dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

     wykonania przedmiotu zamówienia.

 III. Termin realizacji zadania:

      Zamówienie należy wykonać do dnia 17 września 2021r.

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

    Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie

     koszty oraz inne opłaty związane z prawidłowym wykonaniem robót,  w tym także obowiązujące w

     Polsce podatki.

   

 1. Sposób przygotowania oferty:                                                                 
 2. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, ze względu na przewidziane przez Zamawiającego

          wynagrodzenie ryczałtowe,  należy dokonać wizji lokalnej przedmiotowej ściany, bo wszelkie prace

          niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia a  nie uwzględnione w cenie oferty  przez

          Wykonawcę  obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt, wykonane !

 1. Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z kosztorysem robót w

          formie uproszczonej i musi zawierać cenę ryczałtową netto i brutto usługi oraz kwotę  i stawkę VAT.      

  

 1. Termin i  miejsce złożenia oferty:

      1) Oferty należy złożyć do dnia  6  lipca 2021r. do godz. 12ºº  w  biurze Towarzystwa Budownictwa

          Społecznego sp. z o. o.  11-200 Bartoszyce   ul. Bema 40, pok. 108  lub  drogą  elektroniczną  na  adres:

          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                      

  VII.  Kryterium wyboru oferty:

            -  80%  cena,

            -  10%  doświadczenie zawodowe ww. robotach budowlanych,

            -  10 % termin wykonania (im krótszy tym lepiej).

  VIII.  Informacja o wyborze oferty.

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

      stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl .

      Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 1.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie lub

       drogą elektroniczną.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

       Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

        Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190  lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

                                                                                              

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu - Panieczko Zbigniew.

Bartoszyce 28.10.2020

- Informujemy, że ze względu na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy (najkorzystniejszej oferty).

 

Bartoszyce 12.10.2020r.

                                                                                                                                    

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2020

            Zgodnie z  „Regulaminem udzielania zamówień o wartości do kwoty 30 000 Euro” obowiązującym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach oraz w oparciu o art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny ryczałtowej na :

Termomodernizację ściany szczytowej parterowej dobudówki  budynku biurowego  przy ul. Bema 40 w Bartoszycach”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o.   NIP: 743-17-34-118,  REGON: 510997470                  z siedzibą 11-200 Bartoszyce  ul. Bema  40/108,

    

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie termomodernizacji 1 ściany szczytowej (ok. 75 m²) dobudówki parterowej budynku biurowego przy ul. Bema 40 w Bartoszycach (od strony stacji kontroli pojazdów) polegającej na:

1) doprowadzeniu przewodów pionowych odgromowych, naprężanych na ścianie do stanu zgodnego z

    wymogami prawa dotyczącymi instalacji odgromowych oraz rur spustowych odprowadzających wodę

    z rynny do stanu w którym prawidłowo i skutecznie będą odprowadzać wody opadowe do sieci burzowej,

2) izolacji ściany fundamentowej, tzn.

 • odkopanie jej do poziomu ław fund., oczyszczenie,  naprawienie ubytków tynku,  wykonanie właściwej hydroizolacji  i wykonanie właściwej izolacji termicznej styropianem frezowanym ekstrudowanym gr. 10 cm  wraz z niezbędną obróbką ( wykonan. wyprawy) i  ponowne obsypanie gruntem,

3) termomodernizacji (obłożeniu) całości ściany styropianem frezowanym gr. min. 12cm  z zakładem 

     minimum 50 cm na stykające się z nimi  ściany boczne,

4) wykonaniu na całości ścian wyprawy zewnętrznej tynku mineralnego o gr. ziarna 2 mm,

5) dwukrotnym malowaniu farbami elewacyjnym nr 4894;  nr 4848  i  nr 4853 z palety barw firmy Tikkurila

     lub im podobnych,     

6) uprzątnięciu budynku i terenu wokół po zakończonych pracach.

           

Prace mają być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie. Nad całością prac będzie czuwać wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

 III. Termin realizacji zadania:

      Zamówienie należy wykonać do dnia 30 listopada 2020r.

 1. Sposób przygotowania oferty:                                                                                                       

      1) Zgodnie z formularzem ofertowym, z podaniem ceny netto i brutto oraz kwoty i stawki podatku VAT .

      2) Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej przedmiotowej ściany,

          bo wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia a wyżej nie ujęte przez

           Zamawiającego obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt, wykonane !

     3) Wykonawcy biorący udział w zamówieniu powinni posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu

         zamówienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) oraz posiadać niezbędną

         wiedzę  i doświadczenie a także dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

         wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. Termin złożenia oferty:

      Oferty należy złożyć do dnia 23 października 2020r. do godz. 12ºº.

 1. Miejsce złożenia oferty:

      Oferty należy złożyć w  biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.  11-200 Bartoszyce   ul. Bema 40, pok. 108  lub  drogą  elektroniczną  na  adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                        

      VII. Kryterium wyboru oferty:

            100%  cena.

      VIII. Informacja o wyborze oferty.

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

      stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl .

      Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie lub

       drogą elektroniczną.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

       Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

        Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190  lub   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy.

                                                                                              

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu - Panieczko Zbigniew.

      Bartoszyce 26.04.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

Odnowienie elewacji  32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Bartoszycach  ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  pt.  Dostawa 32 nowych gazowych kotłów kondensacyjnych wodnych z zamkniętą komorą spalania wraz z usługą budowlaną polegającą na demontażu wyeksploatowanych kotłów, montażu nowych kotłów  i  modernizacji kominów w lokalach mieszkalnych 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach. Termin  składania ofert -  do dnia 25.06.2019r.  do godz. 14:50  

Więcej informacji na BIP 

Informacje o wyborze oferty : ze względu na brak ofert nie wyłoniono Wykonawcy.

 

                                                                                                                                       Bartoszyce 15.01.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  1/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

            Remont balkonów w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”.

Czytaj więcej...

Joomla templates by a4joomla