Bartoszyce 26.04.2019r.

                                                   ZAPYTANIE OFERTOWE  NR  2/2019

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o. w Bartoszycach,  w oparciu o obowiązujący w Spółce Regulamin Udzielania Zamówień o Wartości Do Kwoty 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie  ceny na

Odnowienie elewacji  32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach”.

 1. Zamawiający :

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp.  z  o.  o. w Bartoszycach,  NIP: 743-17-34-118,  REGON: 510997470,  KRS:0000044563,  z siedzibą  11-200 Bartoszyce  ul. Gen.Bema 40/108 reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Panieczko Zbigniewa.    

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe odnowienie elewacji 32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach  polegające na:

 • prawidłowym, skutecznym i efektywnym umyciu stosownymi środkami i narzędziami  elewacji budynku  wraz ze spłukaniem jej  czystą wodą,
 • prawidłowym zabezpieczeniu (pokryciu) umytej elewacji budynku stosownym środkiem grzybobójczym,
 • prawidłowym, i zgodnym z aktualnym jej wzornictwem i estetyką pomalowaniu elewacji budynku właściwymi farbami do malowania elewacji,
 • usunięciu ewentualnych uszkodzeń powstałych w budynku lub jego otoczeniu na skutek i w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
 • umyciu okien budynku z zewnątrz i uprzątnięciu otoczenia budynku (terenu) po wykonanych pracach.
 1.  Warunki  jakie muszą spełniać Wykonawcy.

Wykonawcy oferujący wykonanie przedmiotu zamówienia muszą :

       1) posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu  zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek

           posiadania takich uprawnień,

       2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami

           zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

    Ponadto :

 • prace mają być wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób bezpieczny dla

      użytkowników budynku,  z zastosowaniem wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie. 2)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac od strony zewnętrznej  budynku,  bez wchodzenia

      do lokali mieszkalnych, wykorzystując w tym celu odpowiedni podnośnik lub rusztowanie.

3)  wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę a

       jedynym obciążeniem dla Zamawiającego będzie uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe.

4)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy kosztorysu w formie uproszczonej

       na przedmiot zamówienia.

      III. Termin realizacji zadania:

       Oczekiwany przez Zamawiającego  termin realizacji przedmiotu zamówienia -  do dnia 31 lipca  2019r.

 1. Sposób przygotowania oferty:                                                                                                       

      1) oferta powinna być złożona na dołączonym do niniejszego Zapytania Ofertowego druku Formularza

          Ofertowego, celem ułatwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszej oferty.

      2) przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej i stosownych

          pomiarów,  bo wszelkie prace nie ujęte w przedmiocie zamówienia przez Zamawiającego a niezbędne do

          prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę i  muszą być przez niego,  na jego koszt 

          wykonane, bo za wykonanie całości zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe !

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

      1)  Miejsce :

         - biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. : 11-200 Bartoszyce  ul. Bema 40 pok. 108

           lub

         - drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

      2) Termin:

        - oferty należy złożyć do dnia  22 maja  2019r. do godz. 12ºº.

     

 1. Kryterium wyboru oferty:
  • 90 % cena,
  • 10% udzielony termin gwarancji na wykonane roboty

    

     VII.  Informacja o wyborze oferty.

      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej w/w wymogi zostanie umieszczona na

      stronie internetowej: www.tbs.bartoszyce.info.pl  w ciągu 5 dni od  dnia zakończenia naboru ofert. 

      Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

     VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

       Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana Wykonawcy telefonicznie.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

     Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach -

     Panieczko Zbigniew , tel. 504-254-190 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

                                               

                                                                                               TBS sp. z o. o. w Bartoszycach

                                                                                               Prezes Zarządu – Panieczko Zbigniew

                                                                                                                                                       Złącznik nr 1

                                                         FORMULARZ  OFERTOWY

                                                                                 na

      Odnowienie elewacji  32-rodzinnego budynku przy ul. Struga 12D w Bartoszycach ”.

 1. Wykonawca - Oferent (nazwa,  adres,  NIP,   REGON ) :

         Telefon: …....................................                Adres e-mail: ….....................................

 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową :

 

           ….........................  zł  netto  +  …..................... zł VAT =  …........................ zł brutto

          ( słownie brutto ….....................................................................................................  zł)

            zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym ( może być w formie uproszczonej) .

            Cena ryczałtowa uwzględnia  wszystkie koszty, roboty i materiały niezbędne do prawidłowego

            zrealizowania przedmiotu zamówienia.

           

III.   Warunki płatności :

           Płatne przelewem w ciągu  ….............  dni  od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz

         z podpisanym protokołem odbioru wykonanych prac przez stosowną komisję.

 

 1. Na przedmiot zamówienia udzielamy …............ miesięcy gwarancji.

        Gwarancja obejmuje całość wykonanych  prac i zastosowanych materiałów.

 1. Oświadczamy, że :

1) cena ryczałtowa oferty zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

2) zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania

    oferty, więc  nie wnosimy żadnych zastrzeżeń  i akceptujemy w całości warunki zamówienia,

3) posiadamy wymagane prawem uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy

    potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) oferujemy realizacje zamówienia w terminie do dnia …...............................  2019r., 

6)  wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie są prawdziwe.

               …..........................................                                             ….........................................................

                        Miejscowość i data                                                         Podpis i pieczątka Wykonawcy

 

Informację  o wyborze oferty – ze względu na brak ofert  nie wybrano wykonawcy 

Joomla templates by a4joomla